Regulamin

Sposób funkcjonowania sklepu WPReady

§1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy WPReady, dostępny pod adresem internetowym wpready.pl, prowadzony jest przez firmę EANET, NIP 7661823245, REGON 382704446 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EANET, NIP 7661823245, REGON 382704446 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym wpready.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – w Sklepie dostępne są przedmioty w postaci cyfrowej: oprogramowanie/skrypty stron internetowych tzw. Wtyczki i szablony tzw. Motywy, które objęte są licencją GNU GPL oraz członkostwo „Dostęp premium” będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Dostawca oprogramowania – dostawca Produktów do Sklepu.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@wpready.pl
 2. Formularz kontaktowy Sprzedawcy: http://wpready.pl/kontakt/

§4. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies oraz Javascript.

§5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6. Produkt

 1. W Sklepie dostępne są przedmioty w postaci cyfrowej: oprogramowanie/skrypty stron internetowych tzw. Wtyczki i szablony tzw. Motywy.
 2. Produkt jest rozpowszechniany / wydawany na mocy licencji GNU GPL. Postanowienia licencyjne znajdują się w plikach Produktów.
 3. Sprzedawca świadczy usługę dystrybucji Produktów wydanych na mocy licencji GNU GPL. Oznacza to, że Sprzedawca nie jest autorem dostarczanego kodu źródłowego wtyczek, szablonów i innych elementów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich działanie. Produkty mają otwarty kod źródłowy, który można poddać modyfikacji. Obowiązkiem Klienta jest weryfikacja otrzymanych plików lub kodu źródłowego i pozostałych elementów.
 4. Aktualizacje Produktów są dostępne tak długo jak dostępne są aktualizacje u dostawcy oprogramowania. W przypadku braku dostępności aktualizacji Produktów u dostawcy oprogramowania, Produkty nie będą aktualizowane. Sprzedawca nie odpowiada za częstotliwość aktualizacji Produktów.
 5. Produkt nie posiada klucza licencyjnego i aktywacyjnego lub API. Oznacza to, że w niektórych Produktach nie można pobierać gotowych szablonów i wersji demo od producenta lub pobrane elementy mogą być na innej licencji niż licencja GPL np. pliki css, pliki graficzne. Obowiązkiem Klienta jest weryfikacja na jakiej licencji pobierane są dodatkowe elementy.
 6. Produkt nie posiada wsparcia technicznego producenta.
 7. Produkt może być edytowany przez dostawcę oprogramowania w celu poprawienia jego funkcjonalności.

§7. Członkostwo „Dostęp Premium”

 1. Członkostwa oferowane w Sklepie są dostępne w trzech pakietach: 1 miesięczne, 6 miesięczne oraz 12 miesięczne. Natomiast okres ważności członkostw to kolejno: 1 miesiąc, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy liczony od daty zakupu.
 2. Klient podczas składania zamówienia dokonuje wyboru na jakie członkostwo się decyduje.
 3. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu członkostwa, Klient zgodnie z wybranym członkostwem otrzymuje bezpłatny dostęp do produktów tj. Wtyczek i Motywów, które może pobrać.
 4. Obowiązują limity dziennie pobierania produktów tj. Wtyczek i Motywów określone przy każdym rodzaju członkostwa. Przy członkostwie 1 miesięcznym obowiązuje 10 pobrań dziennie, przy 6 miesięcznym 20 pobrań dziennie, a 12 miesięcznym 30 pobrań dziennie.
 5. Członkostwa nie są przedłużane automatycznie. Oznacza to, że po okresie obowiązywania członkostwa należy wykupić kolejne.
 6. Wykupując członkostwo w trakcie trwania aktualnego, nowe członkostwo zacznie obowiązywać dopiero po zakończeniu aktualnego.
 7. Aktywne członkostwo uprawnia do bezpłatnego pobierania zaktualizowanych Produktów tj. Wtyczek i Motywów. Oznacza to, że ponowne pobranie Produktu tj. Wtyczki i Motywu nie jest wliczane w limit dzienny pobrań określony w członkostwie.
 8. Po wygaśnięciu członkostwa Klient nie ma możliwości pobierania i aktualizowania Produktu tj. Wtyczki i Motywu.

§8. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§9. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 • zalogować się lub wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz w przypadku chęci otrzymania faktury nazwę firmy oraz inne dane firmy w tym NIP
 • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.

§10. Ceny produktów oraz sposoby płatności

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 3. Głównym dostawcą usług płatniczych w Sklepie są Przelewy24, tj. PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 będącego dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Korzystanie z Przelewy24 jest uzależnione od akceptacji regulaminu Przelewy24. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 4. Dodatkowym dostawcą usług płatniczych w Sklepie jest PayPal, tj. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą
 • Płatności Paypal na konto Paypal

§11. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Oznacza to, że ze względu na naturę mediów cyfrowych po zakupieniu i pobraniu Produktu nie ma możliwości dokonania jego zwrotu. Ponadto nie zostanie zwrócona płatność za zakup Produktu.
 2. Klient wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowej natychmiast po zaksięgowani wpłaty, czyli przed upływem 14-dni od momentu zawarcia umowy i tym samym oświadcza, że został poinformowany o tym, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku Produktu Członkostwo „Dostęp Premium” wskazanego w § 7 rezygnacja z członkostwa przed upływem terminu, na jaki zostało członkostwo opłacone, nie powoduje zwrotu płatności.

§12. Reklamacja

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Produktu z umową. Reklamację z tego tytułu, Klient składa poprzez wysłanie e-mail na adres wskazany w § 3 lub przy użyciu formularza kontaktowego w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, lub, jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.
 4. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Podane przez Klienta dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która dostępna jest w Sklepie pod adresem https://wpready.pl/polityka-prywatnosci/.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Sklep informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, itp.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 2. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych, i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 3. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.
 4. Klient nie może umieszczać w Sklepie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Sklepu lub jego elementy techniczne.
 6. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021r.

Dostępne dodatki WordPress na WPReady są opracowywane przez zewnętrznych programistów i rozpowszechniane przez WPReady na warunkach licencji wolnego oprogramowania GNU GPL. WPReady nie jest stowarzyszony, autoryzowany, powiązany z zewnętrznymi programistami i autorami lub właścicielami znaków towarowych takich jak: WordPress, WooCommerce, WooThemes, WP Rocket, YITH, Rocketgenius, itp.

Copyright © 2022 WPReady

Dodatki: wtyczki i motywy do Wordpress i WooCommerce